Thursday, 21/01/2021 - 03:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Không có nội dung

chức thi GVDG cấp huyện bậc THCS năm học 2018 – 2019

Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên được ban hành kèm theo Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Thực hiện công văn số 1329/SGDĐT-KTKĐCLGD  ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thi GVDG cấp tỉnh cho giáo viên THCS năm học 2018 – 2019; Công văn số 145/PGD&ĐT ngày 29/8/2018 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, Phòng GD&ĐT Nghĩa Hành  hướng dẫn tổ chức Hội thi GVDG  cấp huyện như sau:

I. Mục đích và yêu cầu của Hội thi:

          1. Mục đích:

          a) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp THCS, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý thể hiện năng lực, học tập và trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo và hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

          b) Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học và sáng tạo. Qua Hội thi, các trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục.

          c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới  giáo dục.

          2. Yêu cầu:

          a) Hội thi được tổ chức theo các môn học quy định trong chương trình giáo dục phổ thông.

          b) Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy.

II. Thời gian tổ chức Hội thi:

          1.Thời gian:  Bắt đầu từ ngày 10/10/2018, khai mạc 7h30 ngày 11/10/2018 tại hội trường Phòng GD&ĐT.

          2.  Địa điểm: (xem phụ lục  đính kèm).

III. Đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện:

          1. Đối tượng:

      Đối tượng tham dự Hội thi là giáo viên THCS đang trực tiếp làm công tác giảng dạy ở các trường.

          2. Điều kiện:

          a) Cấp trường:

           - Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học(NCKH) sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. SKKN, sản phẩm NCKH sư phạm ứng dụng phải viết thành báo cáo đã được nhà trường công nhận và xếp loại 02 năm học liền kề năm tổ chức Hội thi,

           - Giáo viên tham gia Hội thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận.

          b) Cấp huyện:

          Giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện ngoài việc hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp trường còn phải có giấy chứng nhận GVDG cấp trường trong 02 năm trước liền kề. Mỗi trường được thành lập  một đội tuyển tham gia cấp huyện, số thành viên đội tuyển do Ban tổ chức Hội thi cấp huyện quy định theo điều kiện từng năm và được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.

          c) Cấp tỉnh:

          Giáo viên tham gia Hội thi cấp tỉnh ngoài việc việc hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện còn phải có giấy chứng nhận GVDG cấp huyện  2 lần trong 04 năm trước liền kề, từ năm học 2015 -2016 đến năm học 2018 – 2019.

IV. Hồ sơ tham dự kỳ thi cấp huyện:

Các đơn vị tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện  phải hoàn thiện và nộp cho Ban tổ chức Hội thi  các loại hồ sơ sau:

1. Báo cáo tổng hợp về công tác tổ chức kỳ thi cấp trường  (theo đề cương đính kèm).

2. Quyết định thành Đoàn giáo viên tham dự Hội thi và danh sách giáo viên đăng ký dự thi (mẫu kèm theo).

3. Bản photocopy các loại văn bản sau:

- Văn bằng tốt nghiệp về đào tạo.

- Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường (02 giấy chứng nhận trong 02 năm liền kề đối với cấp huyện và 04 năm liền kề đối với cấp tỉnh)

4. Tóm tắt thành tích cá nhân của các giáo viên tham dự Hội thi (có xác nhận của Hiệu trưởng)

5. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (Đề tài) được đánh giá trong 4 năm trở lại đây, kèm theo phiếu đánh giá cho điểm, xếp loại của trường (ghi rõ nhận xét, điểm và xếp loại đề tài (02 bản đóng bìa)

Yêu cầu về đề tài:

Cấu trúc phải được tuân thủ theo công văn số 92/SGDĐT - HĐKHSK ngày 18/01/2017 của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến trong ngành GD&ĐT.

V. Môn thi, nội dung và hình thức thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện:

1. Môn thi: Tất cả các bộ môn học tại trường THCS..

2. Nội dung thi:  

2.1 Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có kèm theo nhận xét, đánh giá của trường trong thời gian 4 năm học kề năm tổ chức hội thi.

2.2 Bài kiểm tra năng lực: Hiểu biết về  kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cấp học đang giảng dạy, bao gồm các nội dung:

+ Xử lý các tình huống ứng xử sư phạm;

+ Những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành;

+ Những vấn đề cơ bản trong đổi mới chương trình và sách giáo khoa;

+ Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của bộ môn; phương pháp dạy học; dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng.

2.3  Thực hành giảng dạy 2 tiết được quy định theo chương trình giảng dạy, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm với các bài dạy cụ thể sẽ được thông báo sau.

* Lưu ý: Trong 2 tiết thực hành, giáo viên thực hiện ít nhất 1 tiết theo giáo án điện tử hoặc dạy trên bảng tương tác hoặc  phòng quan sát trực tuyến.

3. Hình thức thi

- Thi bài viết : Tất cả giáo viên tham gia dự thi đều phải thực hiện bài thi viết , tập trung tại một điểm thi, trong thời gian 120 phút, bài thi viết bằng hình thức thi tự luận (cấu trúc đề theo phụ lục đính kèm).

- Thi thực hành giảng dạy: Các tiết thi thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học, theo thời gian quy định, tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng dạy cho học sinh tại lớp đó. Giáo viên sẽ bốc thăm chọn tiết dạy và có thời gian chuẩn bị tối thiểu 1 tuần trước thời điểm thi giảng.

VI. Cơ sở đanh giá các nội dung thi và xếp loại:

          1. Cơ sở đanh giá các nội dung thi:

Giáo viên dự thi đạt được các quy định tại Chương IV, Điều 18 của Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT sẽ được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

2.Xếp giải:

- Điểm SKKN hoặc BCKHSPUD là điều kiện để tiếp tục dự thi các nội dung thi tiếp theo, không tham gia vào xếp giải.

- Tổng điểm xếp giải = điêm bài kiểm tra năng lực + tổng điểm 02 bài thi giảng.

- Cơ cấu giải thưởng: Tỉ lệ % trên tổng số giáo viên dự thi đạt yêu cầu. Giải nhât không quá 5%, giải nhì không quá 20%, giải ba không quá 40% còn lại là giải khuyến khích.

Điểm của từng nội dung thi (SKKN hoặc BCKHSPUD, bài thi kiểm tra năng lực) sẽ được thông báo về các đơn vị ngay sau khi có kết quả. Các trường theo dõi qua Email của các đơn vị để thông báo kịp thời cho giáo viên dự thi.

VII. Thời gian nộp hồ sơ:

-  Gủi trực tiếp cho Ban tổ chức Hội thi (CM- THCS) bảng đăng ký số lượng giáo viên dự thi của từng môn và các loại hồ sơ đã qui định tại mục III của công văn này trước ngày  27/9/2018 (có mẫu đính kèm công văn này).

- Ngoài ra, các đơn vị cần gửi các bản mềm qua Email: thuycmthcsnghiahanh@gmail.com để tổng hợp số liệu chuẩn bị phục vụ kỳ thi.

* Chú ý: Để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, Phòng GD&ĐT yêu cầu Trường  THCS Hành Minh, THCS Huỳnh Thúc Kháng kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình và báo về Phòng GD&ĐT chương trình đã giảng dạy tính đến hết ngày 13/10/2018(có mẫu đính kèm). Thời gian báo cáo trước ngày 24/9/2018.

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã nêu. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần liện hệ với Phòng GD&ĐT(CM- THCS)để được hướng dẫn.

 

Nơi nhận:                                                       

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;                                                                       

- Lưu VT, GDTrH, KHTC.   

 

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)
 

 

Chế Thanh Vũ

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 01 : 498
Năm 2021 : 498